Kurumsal

Organizasyon Şeması

Dr. Ümit GÜL
Başhekim Yardımcısı 


YETKİ VE SORUMLULUK ALANLARI

1- Uzman Doktor İdari Nöbet Organizasyonu
2- Poliklinik Hizmetleri
3- MHRS Birimi
4- Yataklı Servisler
5- HİMSS Birimi
6- Basın Birimi
7- Lisansiyerler (Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Diyetisyen, Fizyoterapist, Odyolog, Çocuk Gelişimi)
8- Eczane
9- TRSM Ek Hizmet Binası
10- Laboratuvar Hizmetleri

Dr. Ahmet METİN
Başhekim Yardımcısı

YETKİ VE SORUMLULUK ALANLARI

1- Evde Sağlık Hizmetleri Birimi
2- SABİM - CİMER
3- Çalışan Güvenliği Birimi
4- Hasta Güvenliği Birimi
5- İSG Birimi
6- Renkli Kodlar Birimi (Beyaz Kod- Mavi Kod)
7- Hasta Hakları Birimi
8- Kanser Kayıt Birimi
9- Organ Nakli Birimi
10- Ölümlü ve Ağır Vaka Takip ve Görüşme Ekibi

Dr. Mehmet Nuri BİLGİN
Başhekim Yardımcısı 

  
YETKİ VE SORUMLULUK ALANLARI

1- Akkapı Ek Hizmet Binası
2- Yoğun Bakım Hizmetleri
3- Ameliyathane
4- İhtiyaç Tespit Birimi
5- Satınalma Birimi (22 f)
6- Görüntüleme Hizmetleri
7- Puan İnceleme Komisyonu
8- Biyomedikal Birimi

Dr.Dudu DEDE
Başhekim Yardımcısı 


1- Acil Servis (Yüreğir, Karataş,- Akkapı, AOSB )
2- Olay Yeri Yönetim Sistemi, KBRN, Ambulans Hizmetleri
3- Sağlık Kurulu
4- Kalite Birimi
5- Sürveyans Birimi
6- Eğitim Birimi
7- İstatistik Birimi
8- Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM)
9- Tig Birimi

  

Hilmi TAĞAR
İdari ve Mali İşler Müdürü


YETKİ VE SORUMLULUK ALANLARI 

1- İdari ve mali hizmetler; bütçe ve muhasebe, raporlama, malî kontrol, akılcı malzeme yönetimi ve tedarik, muayene kabul ve stok yönetimi gibi hizmetlerin bütünüdür.
2- İdari ve mali hizmetler müdürü başhekime karşı sorumlu olup görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Mali hizmetlerin planlanması, etkin ve verimli sunulması, kendisine bağlı birimler ve ilgili diğer birimler ile işbirliği ve uyum içerisinde hizmetlerin yürütülmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak.
b) Hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesi için her türlü malzeme ve cihazların yeterli miktarda ve ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır olarak bulundurulmasını ve takibini sağlamak.
c) Sağlık tesisindeki her türlü cihaz ve eşyaların düzenli olarak kontrol edilerek, bakım ve kalibrasyonlarının yapılıp, kayıtların tutulması, hazır ve çalışır durumda bulundurulması ile binaların tadilat, bakım ve onarımlarının zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almak ve yapılan çalışmaları denetlemek.
ç) Gerekli her türlü ilaç, tıbbi cihaz, laboratuvar malzemelerinin yeterli miktarda ve ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır olarak bulundurulmasını, eksik bulunan malzemelerin zamanında ve yeteri miktarda talep edilmesini sağlayarak, temini için gerekli hazırlıkları yürütmek.
d) Sağlık tesisinde satın alma hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
e) Sağlık tesisinin bütçesini hazırlayarak başhekim onayına sunmak. Gelir ve gider gerçekleşme iş ve işlemlerini yürütmek.
f) Sağlık tesisinin tüketime yönelik ihtiyaçlarının hizmet sunumu için hazır bulundurulması amacıyla etkin stok yönetimini sağlamak, taşınır mal mevzuatına göre stok kayıtlarının ilgili sistemlerden günlük düzenli olarak takibini yapmak ve verilerin güncel tutulmasını sağlamak.
g) Sağlık tesisinin tüketime yönelik ihtiyaçlarının hizmet birim maliyetlerinin, klinik tabanlı fayda maliyet analizinin, hizmet üretim ve genel işletme giderlerine ilişkin sabit ve değişken maliyetlerin hesaplanmasına yönelik gerekli çalışmaları yapmak ve buna ilişkin istatistiki verilerin dokümantasyonunu sağlayarak ilgili birimlerin bu verilere ulaşması için gerekli tedbirleri almak.
ğ) Satın almalarda hizmet birim maliyetlerinin, verilen sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde sabit ve değişken giderlerin düşürülmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
h) İdari hizmetlerin planlanması, etkin ve verimli sunulması, kendisine bağlı birimler ve ilgili diğer birimler ile işbirliği ve uyum içerisinde hizmetlerin yürütülmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak.
ı) Hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesi için personel ile her türlü malzeme ve cihazların yeterli miktarda ve ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır olarak bulundurulmasını ve takibini sağlamak.
i) Maiyetindeki personelin yetkilerini, uyumunu ve çalışma düzenini belirleyip, eğitimli ve sertifikalı personelin çalışma yerlerini aldıkları eğitimler doğrultusunda planlamak.
j) Sağlık tesisi bilgi sistemlerinin alt yapı, donanım ve yazılım hizmetlerinin işbirliği ve uyum içerisinde yürütülmesini ve her an çalışır halde bulundurulmasını sağlamak.
k) Sağlık tesisi içerisinde görev yeri ve değişikliklerini kayıt altına alıp, personelin her türlü özlük işleri, evrak yönetim hizmetleri ve sağlık tesisi faaliyetlerine ait aylık raporların hastane yöneticiliğine zamanında ve doğru olarak bildirimi için gerekli tedbirleri almak ve kontrolünü yapmak.
l) Görev alanı ile ilgili kaynakların verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütmek.
m) Hasta ve çalışan konforu ile çevre korumaya yönelik tedbirleri almak ve uygulamak.
n) Başhekim tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Gökhan ATCI
Kalite ve Destek Hizmetleri Müdürü

                                     
YETKİ VE SORUMLULUK ALANLARI

1- Destek ve kalite hizmetleri; temel olarak sağlık tesislerinde sağlık hizmeti sunan personelin hizmetlerini kolaylaştırmak amacıyla sunulan, genel evrak, arşiv, atık hizmetleri, temizlik, mutfak, güvenlik ve afet planlaması, teknik destek ve sağlık tesisinin türüne uygun olarak yürütülen hizmetlerin bütünüdür.
2- Destek ve kalite hizmetleri müdürü başhekime karşı sorumlu olup görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Refakat hizmeti, temizlik, yemek, hasta bakımı, karşılama ve yönlendirme hizmeti gibi hasta ve hasta yakını memnuniyetini artırmak amaçlı sağlık otelciliği hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
b) Sağlık tesisinde taşınır, bakım ve onarım, ulaşım, kütüphane, tıbbi fotoğrafhane, iletişim, kuaförlük, bahçe ve çevre düzenlemesi, terzihane, morg ve otopark gibi hizmetlerin yürütülmesini sağlamak. .
c) Arşiv hizmetlerini planlamak, uygulamak ve denetlemek.
ç) Deprem ve yangın gibi doğal afetlere karşı acil yardım ve güvenlik hizmetleri kapsamında sağlık tesisinde gerekli her türlü emniyet tedbirlerini alıp, deprem ve yangın tatbikatlarının yapılması çalışmalarını yürütmek.
d) Görev alanı ile ilgili kaynakların verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütmek.
e) Başhekim tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Nihal TAŞAN
Müdür Yardımcısı

                                                 
YETKİ VE SORUMLULUK ALANLARI

1- AOSB Ek Hizmet Binası
2- Refakat İşlemleri
3- Berberlik İşlemleri
4- Bahçe ve Çevre Düzenleme
5- Otopark
6- Terzihane
7- Haşere İlaçlama
8- Çamaşırhane
9- Santral
10- Morg Hizmetleri
11- Kantin ve Kafeterya Hizmetleri
12- Hastane Arşiv Hizmetleri
13- Sürekli İşçi (663 KHK) Personelin, Özlük , Çalışma Programları , Disiplin İşlemleri ve İş ve İşlemlerin Yürütülmesi
14- Tıbbi ve Tehlikeli Atık Birimi
15- Hastane Web Sayfası ve Sosyal Medyanın Takibi
16- Planlanan görevler ile Satınalama Komisyon Üyeliği
17- Planlanan görevler ile Mal alımlarının Muayene Kabul Komisyon Başkanlığı ve Üyeliği
18- Planlanan görevler ile Hizmet alımlarının Muayene Kabul ve Kontrol teşkilatlarında ve şartnamelere uygunluk konularında Komisyon Üyeliği
19- Bağlı bulunduğu birimlerin evrak kontrolünün, parafının ve denetiminin sağlanması
20- Ulaşım Hizmetleri
21- Yemek Pişirme ve Dağıtım Hizmet Alımı
22- Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürünün verdiği diğer iş ve işlemleri yürütmek

Alparslan KARTALOĞLU
Müdür Yardımcısı


YETKİ VE SORUMLULUK ALANLARI
                                              
1- Gider Tahakkuk Birimi (Bütçe, Harcama, Beyannameler , Ödenek Takibi, Talepleri , Ön Mali Kontrol İşlemleri ve İç Kontrol )
2- İhtiyaç Tespit Birimi
3- Taşınır Mal Yönetmeliğine Uygun İş ve İşlemler - Depolar ( Taşınır Kayıt Yetkilisi)
4- Disiplin-Hukuk Birimi
5- Finans Analiz Faturalandırma , Alacak Takip , Vezne ve Ticari Alanlar
6- İdari Birimler Nöbet ve Çalışma Listeleri İşlemleri
7- Ruhsatlandırma Tescil İş ve İşlemleri Takibi
8- Birim Arşivine Devlet Arşiv Yönetmeliğe Uygun Dosya Düzeni ve Kontrolü - Genel Arşive Evrak
Teslimi ve Teslim Alınması
9- Karataş Abdullah Tekin Ek Hizmet Binası - Eski Adana Devlet Hastanesi İdari ve Mali İş ve İşlemleri
10- Raporlama , Kalite , Performans, Verimlilik , Karne İşlemlerini Takip Kontrol ve Veri Girişlerini Yapmak
11- TGAP Birimi
12- İdari ve Mali İşler Müdürünün Verdiği Diğer İş ve İşlemleri Yürütmek

 


Abdullah DAĞ
Müdür Yardımcısı


YETKİ VE SORUMLULUK ALANLARI

1- Satınalma Hizmetlerinin Yürütülmesi
2- Bilgi Sistemleri - Sağlık- Donanım-Yazılım-MHRS Hizmetleri
3- Mutemetlik Birimi
4- Evrak Kayıt Birimi (Gelen-Giden Evrak)
5- Sağlık Kurulu İdari ve Mali İş ve İşlemleri
6- Akkapı Ek Hizmet Binası , AOSB Ek Hizmet Binası ve TRSM Ek Hizmet Binası İdari ve Mali İş ve İşlemleri
7- Adli Vaka Birimi
8- İnsan Kaynakları Birimi - Özlük İş ve İşlemleri
9- İç Kontrol Hizmetleri
10- Teknik Hizmetler
11- Tıbbi Hizmet Alanlarının Yemek Sunumu, Refakatçi- Ziyaretçi Uygulamalarını Diğer Müdürlüklerle
Birlikte Planlamak
12- İdari ve Mali İşler Müdürünün Verdiği Diğer İş ve İşlemleri Yürütmek