Eğitim Birimi

Eğitim Birimi

1. AMAÇ
Hastanemizdeki tüm çalışanların mesleki bilgi ve beceri düzeylerini çağın gelişmelerine uygun
şekilde yükselterek, geliştirerek etkin sağlık hizmeti sunmaktır.
2. KAPSAM
Hastanede çalışan tüm personeli kapsar.
3. TANIMLAR
Eğitim Birimi: Hastanede uygulanması gereken eğitimlerin planlanması, organize edilmesi,
sürekliliğinin sağlanması süreçlerini, stajyer iş ve işlemlerini kurum adına takip eden birimdir.
Oryantasyon Eğitimi: Kuruma yeni başlayan personelin hastaneye uyumunun kısa sürede
olabilmesi amacıyla yapılan eğitim faaliyetidir.
Genel Eğitimler: Kurumda her ay bildirimi yapılan, yıllık eğitim planında planlanan
eğitimlerdir.
Birim İçi Eğitim: Birim sorumlularınca birime özel planlanan ve verilen eğitimlerdir.
Bölüm Uyum Eğitimi: Birime yeni başlayan personele birimin işleyişi, fiziki durumu vb.
konular hakkında bölüm sorumlusu tarafından verilen eğitimdir.
Hasta/Hasta Yakını Eğitimi: Hastaneye müracaat eden hasta/hasta yakınına görsel, yazılı veya
sözlü olarak verilen eğitimlerdir.
Plan Dışı Eğitimler: Planlanan eğitimler dışında kalite sisteminin işleyişinden, birimlerin
ihtiyaçlarından ya da diğer hususlardan dolayı verilmesi gereken eğitimlerdir.
4. SORUMLULAR
Hastane Başhekimi, Sorumlu Başhekim Yardımcısı, Kalite Yönetim Direktörü, İdari ve Mali İşler
Müdürü, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü, Eğitim Komitesi
Üyeleri, Eğitim Birimi Çalışanları, Genel/Bölüm Uyum Eğitim Sorumluları, Tüm Birim Sorumluları.
5. FAALİYET AKIŞI
5.1Eğitim Programının Planlanması
5.1.1. Planlı Eğitimler:
Kurumumuzda Yıllık Eğitim Planı Eğitim Komitesi Üyeleri tarafından
hasta/hasta yakını eğitim konuları,“Eğitim Talep/Plan Formu ile birime özel planlanmış eğitimler,
mevzuat gereği verilmesi gereken eğitimler, Sağlık Bakanlığı ve bağlı birimlerin yazılı talimatları
doğrultusunda verilmesi gereken eğitimler göz önünde bulundurarak SKS kriterlerine göre hazırlanır.
Yıllık Eğitim Planı, Sorumlu Başhekim Yardımcısı, Kalite Yönetim Direktörü ve Hastane Başhekimi
tarafından onaylanarak Kalite Yönetim Birimi tarafından intranet ortamında yayımlanır. Eğitim Birimi
hizmet içi eğitimlerin plana uygun verilmesini, verilen eğitimlerin kayıt altına alınmasını,
raporlandırılmasını ve arşivlenmesini sağlar.
Birim sorumluları, birimlerine özel eğitimleri (Sağlıkta Kalite Standartları, Verimlilik Rehberi, ilgili
mevzuatlar vb.)“Eğitim Talep/Plan Formu” ile kayıt altına alarak yıllık eğitim planında belirtilmek
üzere Eğitim Birimine yıl içinde belirlenen sürede teslim eder. Birim/bölüm sorumluları birime özel
eğitimlerin plana uygun verilmesinden, kayıt altına alınmasından ve eğitim kayıtlarının bir nüshasının
eğitim birimine teslim edilmesinden sorumludur.
5.1.2 Plan Dışı Eğitimler:
Planlı eğitimlerin dışında resmi yazı ile üst kurumlarca hastanemizde
verilmesi istenen, birimlerin ihtiyaçlarından ya da diğer hususlardan dolayı doğan eğitimler
planlanarak verilir ve kayıt altına alınır.
5.1.3 Genel Uyum Eğitimi: Hastaneye yeni başlayan personele genel uyum eğitim sorumlularınca
genel uyum eğitimi yapılır. Eğitim sırasında kişilerle karşılıklı bilgi alışverişi yapılarak hem görsel
hem de interaktif soru cevap şeklinde eğitim verilir ve “Genel Uyum Eğitim Formu” ile kayıt altına
alınarak arşivlenir.
5.1.4. Bölüm Uyum Eğitimi: Birime yeni başlayan personele “Meslek Bazlı Bölüm Uyum Eğitim
Rehberleri” (Kalite Birimi intranet ortamında yayımlanmış olan) doğrultusunda bölüm uyum eğitim
sorumlularınca bölüm uyum eğitimi verilir. “Bölüm Uyum Eğitim Formu” ile kayıt altına alınarak
bir nüshası Eğitim Birimine teslim edilir. Bölüm sorumluları tarafından bölüme yeni başlayan çalışana
verilen bölüm uyum eğitimlerinin etkinliği gözlemlenerek kişinin bölüme uyum sağlayıp sağlamadığı
değerlendirilir. Bölüme uyum sağlamadığı kanaatine varıldıysa çalışanın bölüm uyum eğitim süreci
devam ettirilerek üst amire konu ile ilgili bilgilendirme yapılır ve süreç takip edilir.
5.1.5.Eğitim, Eğitimci ve Hedef Kitlenin Belirlenmesi: Hastanemizde yönetim, komiteler, birim
sorumluları hasta/hasta yakını ve çalışan bazında eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinden sorumludur.
Hizmet içi eğitim sorumluları Eğitim Komitesi tarafından belirlenir ve “Yıllık Eğitim Planı” ile kayıt
altına alınır. Eğitimciler, eğitim içeriğine göre alanında tecrübeli kişilerden olmalıdır. Eğitim içerikleri
eğitimciler tarafından hazırlanır. Hedef kitle eğitim içeriğine göre ve Sağlık Bakanlığınca istenen
kriterler göz önüne alınarak belirlenir.
5.1.6. Hasta/Hasta Yakını Eğitimleri: Ayaktan ya da yatışı yapılan hasta/hasta yakınının
eğitimleri “Hasta ve Hasta Yakını Eğitim/Bilgilendirme Prosedürü” doğrultusunda yapılır.
5.2 Eğitim Programının Uygulanması: Hastanemizin yıllık planında planlanmış olan eğitimlerin
duyurusu eğitimcilere ve katılımcılara eğitim tarihinden daha önce yapılır. Planlanmış eğitimler online
(uzaktan) ya da yüz yüze yapılarak Eğitim Birimi tarafından kayıt altına alınır. Hastanemizde verilen
hizmet içi eğitim sunumları ilgili çalışanların eğitim materyallerine ve kaynak dokümanlarına
ulaşabilmesi için Hastanemiz web sayfasında yayımlanır.
5.3 Eğitimin Değerlendirilmesi: Yapılan eğitimler ve eğitimlere katılma oranları Eğitim
Komitesinde değerlendirilir. Hastanemizde yapılan hizmet içi eğitimlerin etkinlik ve etkililiği Hastane
Müdürlüklerinin sorumlularla yapmış olduğu toplantılarda gündem maddesi olarak değerlendirilir
görüş ve öneriler alınır.
6.İLGİLİ DOKÜMANLAR
EY.FR.01 Eğitim Talep - Plan Formu
EY.FR.02 Eğitim Etkinliğinin Değerlendirilmesi Formu
EY.FR.03 Eğitim Katılımcı İmza Çizelge Formu
EY.FR.06 Bölüm Uyum Eğitim Formu
EY.FR.07 Genel Uyum Eğitim Formu
EY.FR.08 Hasta- Hasta Yakını Eğitim Kayıt Formu
EY.FR.10 Kış Stajı İmza Formu
EY.FR.14 Stajyer Öğrenci İmza Formu
EY.PL.02 İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitim Planı
EY.PL.05 Hasta- Hasta Yakını Eğitim Ve Bilgilendirme Planı
EY.PL.15 İdari Birimler Eğitim Planı
EY.PL.16 Hizmet İçi Eğitim Planı
EY.PR.01 Eğitim Prosedürü
EY.PR.02 Hasta Ve Hasta Yakını Eğitim Bilgilendirme Prosedürü
EY.RH.01 Genel Uyum Eğitim Rehberi
EY.RH.04 Hekim Grubu Personelin Bölüm Uyum Eğitim Rehberi
EY.RH.06 Sağlık Memuru Ve Sağlık Teknikeri Bölüm Uyum Eğitim Rehberi
EY.RH.08 Lisansiyer Grubu Personelin Bölüm Uyum Eğitim Rehberi
EY.RH.09 696 Sürekli İşçi Bölüm Uyum Eğitim Rehberi
EY.RH.10 Ebe-Hemşire Bölüm Uyum Eğitim Rehberi
EY.RH.11 İdari İşlerde Çalışan Personelin Bölüm Uyum Eğitim Rehberi