İdari Hizmetler

Ambar Depo Birimi

1. AMAÇ
Hastanenin tüketim malzemeleri ihtiyacının düzenli olarak ve zamanında tespiti, uygun Şekilde teslim alınması, korunması ve dağıtımının sağlanması ve bu işlemlerin standart hale getirilmesinin sağlanması.
2. KAPSAM
Ambar Birimini kapsar.
3. KISALTMALAR
4. TANIMLAR
5. SORUMLULAR

Hastane Başhekimi, Sorumlu Başhekim Yardımcısı, Kalite Yönetim Direktörü, İdari ve Mali İşler Müdürü, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, Ambar ve Depo Memuru, Ayniyat Saymanı.
6. FAALİYET AKIŞI
6.1. Ambar Depo Memuru, Hastaneye alınan malzemeleri Muayene Komisyonu ile birlikte teslim alır.
6.2. Teslim alınan malzemelerin sağlam olup olmadığını komisyonla birlikte kontrol eder.
6.3. Malzemelerin depolarda herhangi bir bozulmaya sebebiyet vermeden muhafaza edilmesini sağlar.
6.4. Servislere ve birimlere isteklere göre malzemelerin dağıtımını sağlar.
6.5. Giriş ve çıkış kayıtlarını günü gününe tutar.
6.6. Depoda bulunan malzemelerin miatlarını düzenli olarak kontrol ederek Sorumlu Müdür Yardımcısına bildirir.
6.7. Kullanım fazlası olan malzemelerin listesini çıkararak diğer kurumlara gönderilmesi hususunu Sorumlu Müdür Yardımcısına bildirerek, İdarenin onayı ile ayniyat tesellüm makbuzu karşılığında diğer kurumlara devreder.
6.8. Hizmetin aksamaması için Depoda stokları azalmış olan malzemelerin listesini zamanında yaparak Satın Alma Komisyonuna bildirir.
6.9. Gelecek yıla ait ihtiyaçların tespitini yapar, Satın Alma Komisyonuna bildirir.
6.10. Yılsonu hesap cetvellerini hazırlar.
6.11. Döner Sermayelere Ambar Stok Çıkış Fişlerini zamanında bildirir.
6.12. Birim bilgisayarında program açılışında miadı yaklaşan veya kritik seviye altına düşen malzemelerle ilgili uyarı ekran açılır. Depo Sorumlusu bu durumda gereken prosedürleri uygulayarak bu malzemelerin temini için istemde bulunur.
Ayrıca bir malzemenin çıkışı yapılırken kritik stok düzeyinin altına inerse yine ekranda farklı renkte görünerek uyarı mesajı verir.
İLGİLİ DÖKÜMANLAR: Stok Çıkış Fişleri