İdari Hizmetler

Eğitim Birimi

1. AMAÇ

Hastanemizdeki tüm çalışanların mesleki bilgi ve beceri düzeylerini çağın gelişmelerine uygun şekilde yükselterek, geliştirerek etkin sağlık hizmeti sunmaktır.

2. KAPSAM

Hastanede çalışan tüm personeli kapsar.

3. TANIMLAR

Eğitim Birimi: Hastanede uygulanması gereken eğitimlerin planlanması, organize edilmesi, sürekliliğinin sağlanması süreçlerini, stajyer iş ve işlemlerini kurum adına takip eden birimdir.

Oryantasyon Eğitimi: Kuruma yeni başlayan personelin hastaneye uyumunun kısa sürede olabilmesi amacıyla yapılan eğitim faaliyetidir.

Genel Eğitimler: Kurumda her ay bildirimi yapılan, yıllık eğitim planında planlanan eğitimlerdir.

Birim İçi Eğitim: Birime sorumlularınca birime özel planlanan ve verilen eğitimlerdir.
Bölüm Uyum Eğitimi: Birime yeni başlayan personele birimin işleyişi, fiziki durumu vb. konular hakkında bölüm sorumlusu tarafından verilen eğitimdir.

Hasta/Hasta Yakını Eğitimi: Hastaneye müracaat eden hasta/hasta yakını için görsel, yazılı veya sözlü olarak verilen eğitimlerdir.

Plan Dışı Eğitimler: Planlanan eğitimler dışında kalite sisteminin işleyişinden, birimlerin ihtiyaçlarından ya da diğer hususlardan dolayı verilmesi gereken eğitimlerdir.

4. SORUMLULAR
Hastane Başhekimi, Sorumlu Başhekim Yardımcısı, Kalite Yönetim Direktörü, İdari ve Mali İşler Müdürü, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü, Eğitim Komitesi Üyeleri, Eğitim Birimi Çalışanları, Genel/Bölüm Uyum Eğitim Sorumluları, Tüm Birim Sorumluları.

5. FAALİYET AKIŞI

5.1. Eğitim Programının Planlanması

5.1.1. Planlı Eğitimler: Kurumumuzda Yıllık Eğitim Planı Eğitim Komitesi Üyeleri tarafından hasta/hasta yakını eğitim konuları,“Eğitim Talep/Plan Formu ile birime özel planlanmış eğitimler, mevzuat gereği verilmesi gereken eğitimler, Sağlık Bakanlığı ve bağlı birimlerin yazılı talimatları doğrultusunda verilmesi gereken eğitimler göz önünde bulundurarak SKS kriterlerine göre hazırlanır. Yıllık Eğitim Planı, Sorumlu Başhekim Yardımcısı, Kalite Yönetim Direktörü ve Hastane Başhekimi tarafından onaylanarak Kalite Yönetim Birimi tarafından intranet ortamında yayımlanır. Eğitim Birimi hizmet içi eğitimlerin plana uygun verilmesini, verilen eğitimlerin kayıt altına alınmasını, raporlandırılmasını ve arşivlenmesini sağlar. Birim sorumluları, birimlerine özel eğitimleri (Sağlıkta Kalite Standartları, Verimlilik Rehberi, ilgili mevzuatlar vb.)“Eğitim Talep/Plan Formu” ile kayıt altına alarak yıllık eğitim planında belirtilmek üzere Eğitim Birimine yıl içinde belirlenen sürede teslim eder. Birim/bölüm sorumluları birime özel eğitimlerin plana uygun verilmesinden, kayıt altına alınmasından ve eğitim kayıtlarının bir nüshasının eğitim birimine teslim edilmesinden sorumludur.

5.1.2 Plan Dışı Eğitimler: Planlı eğitimlerin dışında resmi yazı ile üst kurumlarca hastanemizde verilmesi istenen, birimlerin ihtiyaçlarından ya da diğer hususlardan dolayı doğan eğitimler planlanarak verilir ve kayıt altına alınır.

5.1.3 Genel Uyum Eğitimi: Hastaneye yeni başlayan personele genel uyum eğitim sorumlularınca genel uyum eğitimi yapılır. Eğitim sırasında kişilerle karşılıklı bilgi alışverişi yapılarak hem görsel hem de interaktif soru cevap şeklinde eğitim verilir ve “Genel Uyum Eğitim Formu” ile kayıt altına alınarak arşivlenir.

5.1.4. Bölüm Uyum Eğitimi: Birime yeni başlayan personele “Meslek Bazlı Bölüm Uyum Eğitim Rehberleri” (Kalite Birimi intranet ortamında yayımlanmış olan) doğrultusunda bölüm uyum eğitim sorumlularınca bölüm uyum eğitimi verilir. “Bölüm Uyum Eğitim Formu” ile kayıt altına alınarak bir nüshası Eğitim Birimine teslim edilir. Bölüm sorumluları tarafından bölüme yeni başlayan çalışana verilen bölüm uyum eğitimlerinin etkinliği gözlemlenerek kişinin bölüme uyum sağlayıp sağlamadığı değerlendirilir. Bölüme uyum sağlamadığı kanaatine varıldıysa çalışanın bölüm uyum eğitim süreci devam ettirilerek üst amire konu ile ilgili bilgilendirme yapılır ve süreç takip edilir.

5.1.5.Eğitim, Eğitimci ve Hedef Kitlenin Belirlenmesi: Hastanemizde yönetim, komiteler, birim sorumluları hasta/hasta yakını ve çalışan bazında eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinden sorumludur. Hizmet içi eğitim sorumluları Eğitim Komitesi tarafından belirlenir ve “Yıllık Eğitim Planı” ile kayıt altına alınır. Eğitimciler, eğitim içeriğine göre alanında tecrübeli kişilerden olmalıdır. Eğitim içerikleri eğitimciler tarafından hazırlanır. Hedef kitle eğitim içeriğine göre ve Sağlık Bakanlığınca istenen kriterler göz önüne alınarak belirlenir.

5.1.6. Hasta/Hasta Yakını Eğitimleri: Ayaktan ya da yatışı yapılan hasta/hasta yakınının eğitimleri “Hasta ve Hasta Yakını Eğitim/Bilgilendirme Prosedürü” doğrultusunda yapılır.

5.2 Eğitim Programının Uygulanması: Hastanemizin yıllık planında planlanmış olan eğitimlerin duyurusu eğitimcilere ve katılımcılara eğitim tarihinden daha önce yapılır. Planlanmış eğitimler online (uzaktan) ya da yüz yüze yapılarak Eğitim Birimi tarafından kayıt altına alınır. Hastanemizde verilen hizmet içi eğitim sunumları ilgili çalışanların eğitim materyallerine ve kaynak dokümanlarına ulaşabilmesi için Hastanemiz web sayfasında yayımlanır.

5.3 Eğitimin Değerlendirilmesi: Yapılan eğitimler ve eğitimlere katılma oranları Eğitim Komitesinde değerlendirilir. Hastanemizde yapılan hizmet içi eğitimlerin etkinlik ve etkililiği Hastane Müdürlüklerinin sorumlularla yapmış olduğu toplantılarda gündem maddesi olarak değerlendirilir görüş ve öneriler alınır.
6.İLGİLİ DOKÜMANLAR
Eğitim Katılımcı İmza Çizelge Formu
Genel Uyum Eğitim Formu
Bölüm Uyum Eğitim Formu
Hizmet İçi Eğitim Planı
Meslek Bazlı Bölüm Uyum Eğitim Rehberleri
Hasta ve Hasta Yakını Eğitim/Bilgilendirme Prosedürü