İdari Hizmetler

Ayniyat Birimi

Görev Amacı: Hastanemizde bulunan tüm malzemelerin kayıt altında tutulması, bunların demirbaşa kaydının yapılması, kullanılmayacak ise depolanması, süresi dolan malzemelerin terkinin yapılmasını sağladığı için, Hastanemizde önemli bir rol oynamaktadır.

Temel İş ve Sorumluluklar: Ayniyat talimatnamesi hükümleri dairesinde kayıtları tutan ve Sayıştay hesabını verir. Kurumun tüm devlet mallarını kapsayan ayniyat işlemlerini mevcut kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre yönetmelik ve gerekli kayıtları tutmakla görevlidir.

Yetkiler: Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
Muayene yapılan malzemeyi cinsine ve niteliğine göre teslim alıp, kullanılmayacak ise depolamak.
Tüketime ve kullanıma verilmesi gereken malzemeleri yetkililere teslim etmek.
Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.
Ambarda olası bir malzeme eksikliği ve çalınmayı yetkililere bildirmek.
Kullanımda olan malzemeleri yerinde kontrol etmek.
Taşınır malların takibi ve kayıtlarının tutulması.