T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Adana İl Sağlık Müdürlüğü Yüreğir Devlet Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Adana İl Sağlık Müdürlüğü Yüreğir Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

TAM OTOMATİK İMMÜNOHİSTOKİMYASAL BOYAMA SİSTEMİ ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR. 24.12.2019

Güncelleme Tarihi: 20/11/2020

TAM OTOMATİK İMMÜNOHİSTOKİMYASAL BOYAMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESİ -YÜREĞİR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

TAM OTOMATİK İMMÜNOHİSTOKİMYASAL BOYAMA SİSTEMİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2019/621327

1-İdarenin

a) Adresi: SERİNEVLER MAH. EGE BAGATUR BULV. NO:236 01240 YÜREĞİR/ADANA

b) Telefon ve faks numarası: 3223215752 - 3223228330

c) Elektronik Posta Adresi:adanadhs11@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı: 11.000 TEST TAM OTOMATİK İMMÜNOHİSTOKİMYASAL BOYAMA SİSTEMİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri: Hastanenin ilgili deposuna teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip alım yapan hastane idaresinin göstereceği yere cihaz 15 gün içinde kurulup,kalibrasyonları ve tüm bakımları yapılıp çalışır halde teslim edilecek, işe başlama tarihinden itibaren peyderpey yazılı siparişten sonra 15 gün içerisinde sipariş çekilen miktarda malzeme hastaneye teslim edilecektir. Sağlık tesisi ihtiyacına göre ya da stokla ilgili mevzuatta değişiklik olması halinde teslimat programını değiştirebilir. Yeni program firmaya tebliği edildikten sonra firma yeni programa uymak zorundadır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: SERİNEVLER MAH. EGE BAGATUR BULV. NO: 236 01240 YÜREĞİR/ADANA

b) Tarihi ve saati: 07.01.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1- İstekliler, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında teklif ettikleri ürünler için TİTUBB ürün kayıtları ile firma ve/veya bayilik kayıtlarını sunacaktır.

2- İstekliler teklif ettikleri sarflara ait marka, model ve UBB numaralarını İhale dosyasında sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif edilecek cihazlara ait kataloglar ihale dosyası ile birlikte sunulacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Firmanın teklif dosyasına eklemiş olduğu katalog veya kullanım kılavuzu ve türkçe evraklar baz alınarak puantajlamaya konu olan fiyat dışı unsurlar değerlendirilecektir. En yüksek puanı alan firma en avantajlı teklif olarak değerlendirilecektir. Firma fiyat dışı unsura konu olan özellikleri yukarıda belirtilen şekilde kanıtlayamadığı takdirde söz konusu olan özelliğin, firmaya ait cihazda olmadığı kabul edilecektir. 

.Sistemin, her bir slayt için birbirinden bağımsız protokolleri (singledouble IHK, ve İSH farketmeksizin) aynı anda çalışabilmesi. Bu özellik sayesinde kullanıcının çalışılacak slaytlar için herhangi bir gruplama yapma zorunluluğunun ortadan kalkması ve iş akışının arttırılması. (10 puan)

.Sistemin boyama sırasında reaksiyon kinetiğini sağlamak, dokunun kurumasını önlemek için herhangi bir ek aparata gerek duymaması bu sayede kullanıcıya ek iş yükü getirmemesi ve kontaminasyon riskini minimize etmesi. (10 puan)

HESAPLAMA:

Teklif edilen birim fiyat: 80 puan

En düşük fiyat: A

Teklif edilen fiyat: B

Hesaplama: (A/B*80)+a+b

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ADANA YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ SATINALMA İHALE BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.