T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Adana İl Sağlık Müdürlüğü Yüreğir Devlet Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Adana İl Sağlık Müdürlüğü Yüreğir Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

6 KALEM MEDİKAL GAZ TÜPLERİ ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR.

Güncelleme Tarihi: 20/11/2020


6 KALEM MEDİKAL GAZ TÜPLERİ ALIMI

DEVLET HASTANESİ -YÜREĞİR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

6 KALEM MEDİKAL GAZ TÜPLERİ ALIMI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/502349

1-İdarenin

a) Adresi : SERİNEVLER MAH. EGE BAGATUR BULV. NO:236 01240 YÜREĞİR/ADANA

b) Telefon ve faks numarası : 3223215752 - 3223228330

c) Elektronik Posta Adresi : adanadhs11@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 6 KALEM MEDİKAL GAZ TÜPLERİ ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Hastanenin ilgili deposuna teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idarenin ihtiyacı doğrultusunda sipariş çekilen malzeme20 gün içerisinde ilgili depoya teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : SERİNEVLER MAH. EGE BAGATUR BULV. NO: 236 01240 YÜREĞİR/ADANA

b) Tarihi ve saati : 06.11.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1-2-3-4-5 ve 6. Kalemler için imalatçı firmanın bağımsız bir sertifikasyon kuruluşu tarafından verilmiş olan ISO9001:2000 kalite yönetim sistemi belgesi, 2010/35/EU, EN ISO 9809-1 STANDARTI, ürettiği tüplerin TSE belgesine sahip olması gerekli olup, şartnamede yer almayan ve ülkemizde geçerli konusuyla alakalı tüm standartların belgeleri ihale dosyasında sunulacaktır.

1.Kalem Tüpler dikişsiz çelik çekme olarak üretilecek, tüp boyunu üzerinde bu standartlarda şart koşulan imalatçı bilgisi, et kalınlığı, işletme ve test basınçları, seri numarası imalat tarihi bilgileri, TSE ve ISO, EN ISO9809-1 sembolleri ve numaraları, pi sembolü azot protoksit N20 sembolü veya yazısı, ibaresi (etiket veya yapıştırma olarak değil fabrikasyon kazılı olarak.) yer alacaktır. Tüpün üzerinde (kazılı) yazılı olarak yer alan her türlü bilgi ve belge ihale dosyasında sunulacaktır.

2.Kalem Tüpler dikişsiz çelik çekme olarak üretilecek, tüp boyunu üzerinde bu standartlarda şart koşulan imalatçı bilgisi, et kalınlığı, işletme ve test basınçları, seri numarası imalat tarihi bilgileri, TSE ve ISO sembolleri ve numaraları, EN ISO9809-1, pi sembolü tüpün kapasitesi, oksijen sembolü ve yazısı ibaresi (etiket veya yapıştırma olarak değil fabrikasyon kazılı olarak.) yer alacaktır. Tüpün üzerinde (kazılı) yazılı olarak yer alan her türlü bilgi ve belge ihale dosyasında sunulacaktır.

3.Kalem Tüpler dikişsiz çelik çekme olarak üretilecek, tüp boyunu üzerinde bu standartlarda şart koşulan imalatçı bilgisi, et kalınlığı, işletme ve test basınçları, seri numarası imalat tarihi bilgileri, TSE ve ISO sembolleri ve numaraları, EN ISO9809-1, pi sembolü oksijen O2 sembolü veya yazısı ibaresi (etiket veya yapıştırma olarak değil fabrikasyon kazılı olarak.) yer alacaktır. Tüpün üzerinde (kazılı) yazılı olarak yer alan her türlü bilgi ve belge ihale dosyasında sunulacaktır.

4.Kalem Tüpler dikişsiz çelik çekme olarak üretilecek, tüp boyunu üzerinde bu standartlarda şart koşulan imalatçı bilgisi, et kalınlığı, işletme ve test basınçları, seri numarası imalat tarihi bilgileri, TSE ve ISO sembol ve numaraları, EN ISO9809-1, pi sembolü, tüpün kapasitesi, oksijen sembolü veya yazısı ibaresi (etiket veya yapıştırma olarak değil fabrikasyon kazılı olarak.) yer alacaktır. Tüpün üzerinde (kazılı) yazılı olarak yer alan her türlü bilgi ve belge ihale dosyasında sunulacaktır.

5.Kalem Tüpler dikişsiz çelik çekme olarak üretilecek, tüp boyunu üzerinde bu standartlarda şart koşulan imalatçı bilgisi, et kalınlığı, işletme ve test basınçları, seri numarası imalat tarihi bilgileri, TSE ve ISO (EN ISO9809-1) sembolleri ve numaraları, pi sembolü, azot proksit N2O sembolü veya yazısı ibaresi (etiket veya yapıştırma olarak değil fabrikasyon kazılı olarak.) yer alacaktır. Tüpün üzerinde (kazılı) yazılı olarak yer alan her türlü bilgi ve belge ihale dosyasında sunulacaktır.

6.Kalem Tüpler dikişsiz çelik çekme olarak üretilecek, tüp boyunu üzerinde bu standartlarda şart koşulan imalatçı bilgisi, et kalınlığı, işletme ve test basınçları, seri numarası imalat tarihi bilgileri, TSE ve ISO sembolleri ve numaraları, EN ISO9809-1, pi sembolü, tüpün kapasitesi, oksijen sembolü veya yazısı ibaresi (etiket veya yapıştırma olarak değil fabrikasyon kazılı olarak.) yer alacaktır. Tüpün üzerinde (kazılı) yazılı olarak yer alan her türlü bilgi ve belge ihale dosyasında sunulacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler, teklif edilen her bir kalem için, ürünün orijinal ambalajı içerisinde en az 1 (Bir) adet numune sunmak zorundadır. Numunelerin üzerinde kalem sırası ve firma bilgisi mutlaka belirtilecektir. Numuneler, İhale Komisyonu Uzman Üyeleri tarafından teknik şartnameye uygunluğunun tespit edilmesi amacıyla kullanılabileceğinden, istekliler numunelerin iadesini/ücretini talep etmeyeceklerdir. Numuneler ihale saatinden önce satınalma birimine teslim edilmelidir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında

% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ SATINALMA İHALE BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


MEDİKAL GAZ TÜPLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ.pdf