T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Adana İl Sağlık Müdürlüğü Yüreğir Devlet Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Adana İl Sağlık Müdürlüğü Yüreğir Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

FANCOİL MOTOR ALIMI 23.05.2019

Güncelleme Tarihi: 20/11/2020

Açık ihale usulü ile ihale edilen FANCOİL MOTOR ALIMI mal alımı idari şartnamesi

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: Devlet Hastanesi -Yüreğir SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi: SERİNEVLER MAH. EGE BAGATUR BULV. NO:236 01240 - YÜREĞİR / ADANA

c) Telefon numarası: 3223215752

ç) Faks numarası: 3223228330

d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./22 md.)

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Erdal AYDIN - Müdür Yardımcısı

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale konusu alıma ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: FANCOİL MOTOR ALIMI

b) Varsa kodu:

c) Miktarı ve türü:

FANCOİL MOTOR ALIMI

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Teslim edileceği yer: Hastanenin ilgili deposuna teslim edilecektir.

d) Bu bent boş bırakılmıştır.

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a) İhale kayıt numarası: 2019/232296

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ SATINALMA İHALE BİRİMİ

ç) İhalenin yapılacağı adres: SERİNEVLER MAH. EGE BAGATUR BULV. NO: 236 01240 YÜREĞİR/ADANA

d) İhale (son teklif verme) tarihi: 13.06.2019

e) İhale (son teklif verme) saati: 10:00

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Yüreğir Devlet Hastanesi Satınalma İhale Birimi -SERİNEVLER MAH. EGE BAGATUR BULV. NO: 236 01240 YÜREĞİR/ADANA

3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır. Fancoil Motor Alımı Teknik Şartname.pdf