T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Adana İl Sağlık Müdürlüğü Yüreğir Devlet Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Adana İl Sağlık Müdürlüğü Yüreğir Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

4 KALEM CERRAHİ EL ALETLERİ ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR 19.11.2019

Güncelleme Tarihi: 20/11/2020

CERRAHİ EL ALETLERİ SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESİ -YÜREĞİR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

4 KALEM CERRAHİ EL ALETLERİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2019/584024

1-İdarenin:

a) Adresi: SERİNEVLER MAH. EGE BAGATUR BULV. NO:236 01240 YÜREĞİR/ADANA

b) Telefon ve faks numarası: 3223215752 – 3223228330

c) Elektronik Posta Adresi:adanadhs11@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı: 4 KALEM CERRAHİ EL ALETLERİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri: Hastanenin ilgili deposuna teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idarenin siparişi üzerine 30(otuz) takvim günü içerisinde ilgili depoya teslim edilecektir.

3- İhalenin:

a) Yapılacağı yer: SERİNEVLER MAH. EGE BAGATUR BULV. NO: 236 01240 YÜREĞİR/ADANA

b) Tarihi ve saati: 11.12.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1-) İstekliler, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında, teklif ettikleri ürünlerden TİTUBB kayıt bildirimleri yapılmış olan ürünler için ihale sıra numarasına göre belirtilmiş UBB numaralarını gösteren listeyi ihale dosyasında sunacaktır.

a) Sunulacak listede belirtilen UBB numaraları kullanılmak suretiyle https://titubb.titck.gov.tr/ veya https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/ adresinden ürün / bayilik durumları,

b) Yapılacak kontrollerde TİTUBB ürün/bayilik durumu uygun olmayan  ürünlere ilişkin teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

2-) Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereğince TİTUBB kapsamında olan ürünler için teklif veren istekliler satış merkezi yetki belgesi veya satış yeri yeterlilik belgesinden herhangi birini ihale dosyasında sunacaktır.

3-) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamına girmeyen diğer ürünler için ise; o ürünün üreticisi ya da ithalatçısı tarafından, kaşeli ve ıslak imzalı olarak verilen ve söz konusu ürünün ''kapsam dışı olduğu'' ile ilgili yazılı beyanını içeren belgeyi sunacaktır. Ayrıca isteklinin o ürünü satmaya yetkili olduğuna dair üretici/ithalatçı tarafından verilen ıslak imzalı yetkili satıcı belgelerini (her bir ürün için sıra numarası belirterek) ihale teklif zarfı içerisinde ibraz edeceklerdir. 

4-) Teknik Şartnamede istenilen belgeler ihale dosyasında teklif zarfı içerisinde sunulması zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1)-İstekliler ihale tarih ve saatine kadar teklif edecekleri ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunu tespit edecek şekilde teknik şartnamede istenilen numune kalemleri için belirtilen miktar kadar numune getirecek ve teklif ettikleri kalem veya kalemlere ait ürünleri teklif sırası, firma ve ürünün adı belirtilerek "Numune Teslim Tutanağı" (yüklenici firma tarafından düzenlenmiş)" ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar teslim edeceklerdir. Teknik şartnamede numunesi istenilmeyen  kalemlerden ihale sonrasında, ihale teknik komisyonumuzca gerekli görmesi halinde, Cerrahi Alet Setleri içerisinde bulunan kalemlerden hangi ürünün numunesini isteyip değerlendirip karar vermesi gerekirse firma bu numuneleri ihaleden sonra idaremizce belirtilen zaman ve saatte teslim etmesi zorunludur.

   -İsteklilerce teslim edilen numuneler ihale tarihinden sonra, ihale komisyonu uzman üyelerince teknik şartnamelerin tüm maddelerine göre değerlendirilecek olup, ek numuneye ihtiyaç duyulması halinde firmadan ek numune istenebilecektir. Ayrıca değerlendirme sonrası teknik şartnameye uygun olmadığı tespit edilen ürün/ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numunelerin değerlendirilmesi aşamasında yıpranan, deforme olan vb. numuneler hakkında firmalar herhangi bir hak iddia edemeyecektir.

 2)-  "Teknik Şartnameye Cevap Belgesi" adı altında hazırlanacak dokümanda, teknik şartnamedeki maddelere sırasıyla ayrı ayrı cevap verilecektir. Teknik Şartnameye Cevap Belgesi ,teknik şartnamede istenilen formatta ve içerikte hazırlanacaktır.Teknik şartnameye cevap belgeleri, teklif veren isteklinin antetli kağıdına yazılmış,firma kaşeli ve firma yetkilisi tarafından imzalanmış olacak ve ihale dosyasında teklif zarfı içerisinde sunulacaktır.

3)-  Teklif edilen cerrahi el aletlerinin teknik şartnamelerinde belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı orijinal "kataloglar" ihale dosyasında teklif zarfı içerisinde sunulacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ADANA YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ SATINALMA İHALE BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


ihale_dokumani_2019_584024.zip
YeniTeknikSartname.pdf