T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Adana İl Sağlık Müdürlüğü Yüreğir Devlet Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Adana İl Sağlık Müdürlüğü Yüreğir Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

173 KALEM 2020 YILI İÇİN GENEL TIBBİ SARF MALZEME ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR. 24.12.2019

Güncelleme Tarihi: 20/11/2020

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESİ -YÜREĞİR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

173 KALEM 2020 YILI İÇİN GENEL TIBBİ SARF MALZEME ALIMI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/617516

1-İdarenin

a) Adresi : SERİNEVLER MAH. EGE BAGATUR BULV. NO:236 01240 YÜREĞİR/ADANA

b) Telefon ve faks numarası : 3223215752 - 3223228330

c) Elektronik Posta Adresi : adanadhs11@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 173 KALEM 2020 YILI İÇİN GENEL TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden

ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Hastanelerin ilgili depolarına teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi : . İhale konusu malzemeler idarenin siparişlerine göre peyderpey teslim edilecektir. İşe başlama tarihinden itibaren iderenin ihtiyaçları doğrultusunda, yazılı siparişleri müteakip 10 (on) takvim günü içerisinde idereye teslimat yapılacaktır. İş artışı dışında ihtiyaç miktarlarının aşılması durumunda fazla yapılan teslimattan yüklenici sorumlu olacak olup, fazla teslimata ilişkin hiçbir şekilde ödeme yapılmayacaktır. İşin süresi hiçbir durumda 31.10.2020 tarihini geçmeyecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : SERİNEVLER MAH. EGE BAGATUR BULV. NO: 236 01240 YÜREĞİR/ADANA

b) Tarihi ve saati : 08.01.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1-) İstekliler, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında, teklif ettikleri ürünlerden TİTUBB kayıt bildirimleri yapılmış olan ürünler için ihale sıra numarasına göre belirtilmiş UBB numaralarını gösteren listeyi ihale dosyasında sunacaktır.

a) Sunulacak listede belirtilen UBB numaraları kullanılmak suretiyle https://titubb.titck.gov.tr/ veya https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/adresinden ürün / bayilik durumları,

b) https://medula.sgk.gov.tr/MedulaUbbSorgu/pages/ubbBarkodSorgu.jsf adresinden ihale dökümanları arasında bulunan idare bazında ihtiyaç listesinde belirtilen SUT kodu ile ürün eşleşmeleri kontrol edilecektir.

c) Yapılacak kontrollerde TİTUBB ürün/bayilik durumu uygun olmayan ve belirtilen SUT kodu ile eşleştirmeleri yapılmamış ürünlere ilişkin teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

d) İdare bazında ihtiyaç listesi içerisinde bulunan SUT kodlarından hatalı olduğu düşünülenler için ihalelere yönelik başvurular hakkında yönetmelik uyarınca şikayet başvurusunda bulunulabilecektir.

2-) Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereğince TİTUBB kapsamında olan ürünler için teklif veren istekliler satış merkezi yetki belgesi veya satış yeri yeterlilik belgesinden herhangi birini ihale dosyasında sunacaktır.

3-) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamına girmeyen diğer ürünler için ise; o ürünün üreticisi ya da ithalatçısı tarafından, kaşeli ve ıslak imzalı olarak verilen ve söz konusu ürünün ''kapsam dışı olduğu'' ile ilgili yazılı beyanını içeren belgeyi sunacaktır. Ayrıca isteklinin o ürünü satmaya yetkili olduğuna dair üretici/ithalatçı tarafından verilen ıslak imzalı yetkili satıcı belgelerini (her bir ürün için sıra numarası belirterek) ihale teklif zarfı içerisinde ibraz edeceklerdir.

4-) Teknik Şartnamenin 20-21. Kalemlere teklif veren firmalar

a. Eldiven lateks protein içeriği, kullanıcının doğal kaucuk lateks alerji (Tip 1) riskini ve ön hassasiyetini rninimize etmek amacıyla 10 μg/gr'dan küçük olmalıdır. Akredite laboratuar test sonuçları ihale dosyasında hastaneye sunulmalıdır.

b. Eldiven, kullanıcılarda Tip IV hızlandırıcı kimyasallara karşı alerji oluşumu riskini önlemek amacıyla Thiuram ve MBT hızlandırıcı kimyasallarını içermemelidir. Bu husus için akredite bir laboratuarda test edilmiş eldiven kimyasal içerik testi ihale dosyasında sunulmalıdır.

c. Eldivenin kopma kuvveti yaşlandırma öncesi minimum 24N, yaşlandırma sonrası minimum 19N olmalıdır. Test sonuçları ihale dosyasında sunulmalıdır.

d. Eldivenin kopma noktasındaki uzama miktarı yaşlandırma öncesi minimum %920, yaşlandırma sonrası minimum %900 olmalıdır. Test sonuçları ihale dosyasında sunulmalıdır.

e. Eldiven Gamma radyasyon yöntemi ile steril edilmiş olmalıdır ve ihale dosyasında sterilizasyon yöntem raporu sunulmalıdır.

5-) Teknik Şartnamenin 24. Kaleme teklif veren firmalar

a. Teklif veren firma medtron marka cihazın yetkili teknik servisi olmalıdır. Yetkili teknik servis belgesi ihale dosyasında sunulmalıdır. Cihazın apostilli CE belgesi ihale dosyasında sunulmalıdır.

6-) Teknik Şartnamenin 74. Kaleme teklif veren firmalar

a. Üretici firma ISO 9001 belgesine sahip olmalıdır. Firmalar teklifle beraber 2 numune vereceklerdir. Belgelerini ihale dosyasında sunacaklardır.

7-) Teknik Şartnamenin 80. Kaleme teklif veren firmalar

a. Teklif edilen nihai ürüne ve ürün içerisindeki filtreleme pedine ait bakteri ve virüs filtrasyon raporları, teklif ile birlikte ayrı ayrı sunulmalıdır.

b. Test esnasında, solunum yolu ile kimyasal parçacıkların akciğerlere kaçma riskinden dolayı, üründe kimyasal yapıştırıcı kesinlikle kullanılmamış ve ürün ulstrasyonik yöntemle yapıştırılmış olmalıdır. Yüklenici firma, bu maddeye uyduğuna dair taahhüdünü, ihale dosyasında ayrıca sunmalıdır.

c. EN ISO 10993-5 ve 10 TIBBI Cihazlar Biyolojik Değerlendirilme Standardı kapsamında, istenilen filtreye ait biyouyumluluk raporları olmalı ve ihale dosyasında ayrıca sunulmalıdır.

8-) Teknik Şartnamenin 102. Kaleme teklif veren firmalar

a. Alerji prick test solüsyonlarının Sağlık Bakanlığından alınmış kontrol belgesi teklif dosyasında sunulmalıdır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler ihale tarih ve saatine kadar teklif edecekleri ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunu tespit edecek şekilde teknik şartnamede istenilen numune kalemleri için belirtilen miktar kadar numune getirecek ve teklif ettikleri kalem veya kalemlere ait ürünleri teklif sırası, firma ve ürünün adı belirtilerek "Numune Teslim Tutanağı" (yüklenici firma tarafından düzenlenmiş)" ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar teslim edeceklerdir. Teknik şartnamede numunesi istenilmeyip, katalog istenen kalemlere ait kataloglar teklif ile birlikte sunulması zorunludur. Numuneler, İhale Komisyonu Uzman Üyeleri tarafından teknik şartnameye uygunluğunun tespit edilmesi amacıyla kullanılabileceğinden, istekliler numunelerin iadesini/ücretini talep etmeyeceklerdir. Numuneler ihale saatinden önce satınalma birimine teslim edilmelidir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ SATINALMA İHALE BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.