İdari Hizmetler

Mutemetlik Birimi

Görev Amacı:

Tüm hastane personelinin ücretleri ile ilgili işlemleri zamanında ve doğru şekilde yaparak hastanede iş verimliliğinin yükseltilmesine yardımcı olduğu için önemlidir.

Temel İş ve Sorumluluklar:

Personelin maaş bordosunu hazırlar.

Hazırlanan bordroları Muhasebe Müdürlüğüne teslim eder.

Maaşların banka hesaplarına aktarılmasını sağlar.

Nöbet parası almaya hak eden personelin nöbet parasını hazırlar.

Personelin ek ödeme bordrolarını hazırlar, Döner Sermaye Saymanlığına teslim eder.

Ücretlerin banka hesaplarına yansımasını sağlar.

Terfileri takip eder.

Yolluk, doğum yardımı, geriye dönük fark, emekli keseneklerini yıl bitiminde hazırlayıp bordrolarını emekli sandığına gönderir.

Röntgen teknisyenlerinin fiili hizmet tanımını yıl bitiminde hazırlayıp Emekli Sandığına ve Muhasebe Müdürlüğüne gönderir.

Yetkiler:

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek