İdari Hizmetler

Gider Tahakkuk Birimi

Görev Amacı: Gider tahakkuk birim çalışanları sağlık tesisinde sunulan hizmet bedellerinin zamanında fatura edilmesini sağlayarak, hizmet karşılığının alınması ile sunulan hizmet kalitesinin artırılarak sürekliliğini sağlamaktır.

Temel İş ve Sorumluluklar:

*HİZMET ALIMLARI

1- Firmalar her ay faturaları ayın 1 ine fatura keser, Faturaya istinaden muayene-kontrol teşkilatı-hakediş-hakediş icmali - taahhüt kartı-sgk borç sorgusu hazırlanıp gerekli kontrollerden sonra muayene ve kontrol üyelerine imzaya çıkarılır. İmzalar tamamlandıktan TDMS sistemine yüklemek üzere sonra ayrım yapılması- tarama ve TDMS’ ye yüklenmesi-Saymanlık onayından sonra ödeme emirlerinin imzaya sunulması (Md. Yrd, Müdür, Başhekim)-İmza çıkışı mühürleme-tekrar ayrım yapılması-teslim listesi hazırlama-saymanlığa gönderilmesi. Kalan nüshaları ilgili dosyasına arşivleme. Muhasebe birimine fatura geldikten itibaren 5 gün içinde teslim edilmesi zorunluluğu *BAKIM ONARIM HİZMET

2- Faturaya istinaden muayene-kontrol teşkilatı-hakediş-hakediş icmali - taahhüt kartı-sgk borç sorgusu hazırlanıp gerekli kontrollerden sonra muayene ve kontrol üyelerine imzaya çıkarılır. İmzalar tamamlandıktan TDMS sistemine yüklemek üzere sonra ayrım yapılması- tarama ve TDMS’ye yüklenmesi-Saymanlık onayından sonra ödeme emirlerinin imzaya sunulması (Md. Yrd, Müdür, Başhekim)-İmza çıkışı mühürleme-tekrar ayrım yapılması-teslim listesi hazırlama-saymanlığa gönderilmesi. Kalan nüshaları ilgili dosyasına arşivleme. *22F VE 22 D

3- İmzaların ve eksiklerin kontrolü- ayrım yapılması-tarama ve TDMS’ ye yüklenmesi- ödeme emri çıktısı alma-imza öncesi kontroller-ödeme emirlerinin imzaya sunulması-İmza çıkışı mühürleme-tekrar ayrım yapılması-teslim listesi hazırlama-saymanlığa gönderilmesi- Kalan nüshaları ilgili dosyasına arşivleme. *İHALELER ( ECZANE TÜKETİM AMBARI)

4-Satınalma ihale dosyalarına göre taahhüt kartları hazırlama-sgk sorgusu hazırlama- İmzaların ve eksiklerin kontrolü- ayrım yapılması-tarama ve TDMS’ ye yüklenmesi- ödeme emri çıktısı alma-imza öncesi kontroller-ödeme emirlerinin imzaya sunulması-İmza çıkışı mühürleme-tekrar ayrım yapılması-teslim listesi hazırlama-saymanlığa gönderilmesi- Kalan nüshaları ilgili dosyasına arşivleme. AYLIK TAKİP GEREKTİREN FATURALAR (ELETRİK-SU-DOĞALGAZ-TELEFONLAR GSM)

 5-Aylık takvim çizelgeleri hazırlayıp fatura tarihleri yaklaşan firmaların aranması-faturanın iletilmesinin sağlanması. gelen faturaları ilgili birim sorumlusuna imzalatma-fatura kayıt birimine kayıt-her bir fatura için ayrı harcama talimatı-talimat imzalatma-talimatın evrak kayıttan barkod alınması-ayrım yapılması-tarama ve TDMS’ye yükleme-son ödeme tarihleri yakın olduğu için muhasebe personellerine -ödeme emri çıkarma- gerekli kontroller kaşe imza ve tarih kaşelerinden sonra imzaya sunulması-İmza çıkışı mühürleme-tekrar ayrım yapılması-teslim listesi hazırlama-saymanlığa gönderilmesi- gönderildikten sonra muhasebede takibi-Kalan nüshaları ilgili dosyasına arşivleme-ödeme yapıldıktan sonra mahsuplaşma. İCRA VE MAHKEME ÖDEMELERİ

 6-Hukuk birimi olmadığı için gelen yazıları ve mahkeme kararlarını dikkatli şekilde ödenecek miktarı çıkarmak, Stopaj hesabı yapıldıktan sonra karşı tarafın avukatlarını aramak, serbest meslek makbuzu ve icra kapak hesabını istemek. harçtan muaf olmamızdan dolayı İlgili harçları düşmek için tablo hazırlamak ve hesaplamak, faiz işlenmesi gereken varsa faiz tablosu hazırlamak ve hesaplamak. Harcama talimatı hazırlanması ve sümenlenip imza süreci, imzadan sonra mühür –ayrım yapılması-teslim listesi ve saymanlığa teslim. Ödemesi tamamlananların dekontu alınarak il sağlık müdürlüğüne yazı ile göndermek. kalan nüshaları arşivlemek. GENEL BÜTÇE

 7- Birimlerden gelen istemlerin fatura onay ve ilgili evraklarını tarayıp il sağlık müd mail atmak, DMO avans ve kredi çıkarılması ve gereken evrakların hazırlanması, sistem üzerinden ödemesi tamamlananların dekontunun alınması, Dmodan gelen malzemelerin sevk irsaliyesi ve kabul tutanağı ile faturaların gönderilmesinin sağlanması, gönderilen faturaların ödenmesi ve kredi-avansların kapama işlemleri,Gelen bütçelerin takibi-gelen fatura ve evrakların kontrolü, güncel vergi borcu yazılarının temininin sağlanması. Ödeme emri belgelerinin hazırlanması-imzaya sunulması – imza sonrası ayrım- teslim listesi ve defterdarlığa teslim edilmesi, kalan nüshaların arşivlenmesi DİĞER

8-Ebys yazılarına cevap vermek (genelde geriye dönük belge ve bilgi istemi için arşivde evraklar arama)

9-Kesin ve ek kesin teminatların iadesi süreci ve yazışmaları…

10-Avans açma ve kapama(harcama talimatı mif ve ödeme emirleri düzenleme, imza süreçleri)

11-Temlikler (firmadan vergi borcu ve sgk sorgusu, muhasebeye yazı, gelen yazıya istinaden ilgiliye yazı özenle takip)

12-Çok sayıda ilamsız icra takibi için icra müdürlükleri-muhasebe birimi ve il sağlık müd yazılar yazmak ve cevaplamak.

13-Vergi beyanı (Damga-muhtasar-KDV vergi beyanı) başka işlerle meşgul olmadan tek tek hesaplanması, KDV ve tevkifat tutarlarına göre ayrım yapılıp hesaplanması. Sistem üzerinden paketleme yapılıp V.D sistemine yüklenmesi, mif imzalar ayrım, teslim

14-Dışarıdan arayan ve gelen firmalara ödemeleri ile ilgili bilgi vermek(çok sayıda)

15-Gelir ve gider takibinin aylık KARMED programına işlenmesi

16-Hizmet ve mal alımları ortalama gün sürelerinin takibi

17- Hastanenin yıllık Döner Sermaye bütçesinin hazırlanması, kullanımı, takibi, Bütçeler arası aktarımlar yaparak işleyişin sağlanması 18-Kurumlar arası protokol kapsamında satın alınan hizmetlere ait faturaların ödenmesi

Yetkiler:

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.