İdari Hizmetler

Hasta Güvenliği Komitesi

1.AMAÇ

Hastanemizde hasta güvenliği için güvenli hizmet sunumu ve güvenli bir ortam sağlanmasına hizmet sunumunda kalitenin arttırılmasına, hastanemizde hastalar için muhtemel risklerin belirlenmesine, bu risklerin giderilmesi için uygun yöntem ve tekniklerin belirlenmesine ve hizmet içi eğitimler ile güvenli hizmet sunumu ve güvenli çalışma ortamının sürdürülebilirliğinin sağlamaktır.

2.KAPSAM

Hastanemize başvuran hastaları ve tüm çalışanları kapsar.

3.KISALTMALAR

4.TANIMLAR

5.SORUMLULAR
Hastane Başhekimi, Sorumlu Başhekim Yardımcısı, Kalite Yönetim Direktörü, İdari ve Mali İşler Müdürü, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, Hasta Güvenliği Birim Sorumlusu, Hasta Güvenliği Komitesi Üyeleri.

6.FAALİYET AKIŞI

6.1. Hasta Güvenliği Komitesi 25.10.2011 tarihinde Hastane Yöneticiliğinin onayı ile kurulmuştur. Hasta Güvenliği Komitesi, Yöneticiliğe bağlı olarak Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında belirtilen faaliyetlerin yürütülmesinden sorumludur.

6.2. Hastane yönetimince oluşturulan komite, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak hastanede yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmalıdır. Komitede hastane yönetiminden en az bir kişi bulunmalıdır.

6.3. Hasta Güvenliği Komitesi, düzenli olarak Komite Başkanı ve Kalite Direktörü başkanlığında Hasta Güvenliği Komitesi üyeleri tarafından hazırlanan ve kendilerine önceden sunulan gündemi görüşmek üzere toplanır. Acil durumlarda komite Hasta Güvenliği Komitesi başkanın uygun görmesi ve daveti ile toplanır.

6.4. Hasta Güvenliği Komitesi, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alır.

6.5. Hasta Güvenliği Komitesi hasta güvenliği konusunda plan\program hazırlar.

6.6. Hasta Güvenliği Komitesi hastanede, hasta güvenliği ile ilgili mevcut durumu tespit edip, hasta için olası riskleri belirleyip, düzeltici önleyici faaliyet planlar ve bu planları hastane idaresi ile birlikte gerçekleştirir.

6.7. Personele konu ile ilgili eğitim düzenler ve bu eğitimleri kayıt altına alır.

6.8. Hasta Güvenliği Komitesinin faaliyet alanları şunlardır:

6.8.1 Hastaların doğru kimliklendirilmesi

6.8.2 Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması

6.8.3 İlaç güvenliğinin sağlanması

6.8.4 Transfüzyon güvenliğinin sağlanması

6.8.5 Radyasyon güvenliğinin sağlanması

6.8.6 Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması

6.8.7 Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması

6.8.8 Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması

6.8.9 Hasta mahremiyetinin sağlanması

6.8.10 Hastaların güvenli transferi

6.8.11 Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi

6.8.12 Bilgi güvenliğinin sağlanması

6.8.13 Enfeksiyonların Önlenmesi

6.8.14 Laboratuarda hasta güvenliğinin sağlanması

6.9. Renkli kod uygulamaları ile ilgili olarak;

6.9.1 Mavi kod uygulaması yapılması,

6.9.2 Pembe kod uygulaması yapılması,

6.10. Eğitimler ile ilgili olarak; sağlık kurumlarında görevli tüm çalışanlara, hasta güvenliği konusunda eğitimlerin verilmesi sağlanır.

6.11. Hasta Güvenliği Komitesince alınan kararlar uygulanmak üzere üst yönetime iletilir