İdari Hizmetler

Hasta Hakları Birimi

1. AMAÇ

Hastanemize başvuran tüm hasta ve hasta yakınlarının "Hasta Haklarından" faydalanabilmesi, insan haysiyetine yakışır şekilde sağlık hizmeti alması, hak ihlallerinden korunabilmesi ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesinin sağlanmasıdır.

2. KAPSAM

Hastanemize başvuran hasta ve hasta yakınlarının tüm şikâyet, öneri ve eleştirilerinin alınması, yorumlanması ve çözüm üretilmesinin sağlanmasını kapsar.

3. KISALTMALAR

HBBS: Hasta Başvuru Bildirim Sistemi

4. TANIMLAR

4.1. Hasta Hakları Birimi: Hastanede tüm hasta ve yakınlarının şikâyetlerini alan, kaydeden ve sonuçlandıran (hasta ve yakınlarının mağduriyetini önlemek için gerektiğinde müdahalelerde bulunan),Hasta Hakları uygulamalarını planlayan, değerlendiren, uygulayan ve önerilerde bulunan birimdir.

5. SORUMLULAR

Hastane Başhekimi, Başhekim Yardımcısı, Kalite Yönetim Direktörü, İdari ve Mali İşler Müdürü, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, Hasta Hakları Birimi.

6. FAALİYET AKIŞI

6.1. 1. AMAÇ

2. KAPSAM

3. KISALTMALAR

4. TANIMLAR

4.1.

5. SORUMLULAR

6. FAALİYET AKIŞI

Hasta Hakları Birim Sorumlusunun Görevleri:

6.1.1.Birime doğrudan yapılan başvuruları HBBS' ye kaydeder. Doğrudan yapılan ve internet yoluyla HBBS' ye ulaşan başvuruları yerinde çözmeye çalışır.

6.1.2.Başvuru alındığında, durum acil ise aynı gün yönetimi bilgilendirir.

6.1.3.Yerinde çözülemeyen başvurularda, başvuru yapılan çalışan hakkında, sağlık tesisi Başhekimi/askeri hastane başhekimi/mesul müdürü veya yetki devredilen yönetici imzasıyla bilgi ister ve cevabını takip eder.

 6.1.4.Yerinde çözülemeyen başvurularda, edindiği bilgi ve belgeleri tarayıcı vasıtasıyla HBBS üzerinden hasta hakları kuruluna intikal ettirir. HBBS' ye teknik olarak yüklenmeyen belge ve dokümanları, resmi yazı ekinde hasta hakları kuruluna ulaştırır. HBBS' ye yüklü belgelerin asıllarını birimde arşivler.

6.1.5. Kurul kararının sonucunu ilgililere bildirir.

6.1.6.İl Koordinatörüne, hasta iletişim biriminin iş ve işlemleri hakkında bilgi verir ve görüşlerini alır. Denetim için istenilen tüm bilgi ve dokümanları Koordinatörlüğe sunar.
6.1.7.Kurumundaki eğitim programlarını hazırlar, organize eder ve yürütür.

6.1.8.Görevi ile ilgili mevzuatı takip eder ve değişiklikleri duyurur.

6.2.Başvuru Yolları ve Süreçleri:

6.2.1.HBBS' ye, https://hastahaklari.saglik.gov.tr/ adresinde tanımlı olan sağlık tesislerine yönelik şikâyet, sorun-çözme, görüş- öneri veya teşekkür başvurusu yapılabilir. Bu başvuru ilgili sağlık tesisi hasta iletişim birimi tarafından işleme alınır.

6.3. Şikâyet ve Sorun Çözme Başvuruları:

6.3.1. Hasta hakları birimine ulaşan başvurular, değerlendirildikten sonra varsa ilgilinin mağduriyeti giderilerek ve başvuru sahibine gerekli açıklama yapılarak yerinde çözümlenmeye çalışılır. Yapılan işlem, HBBS 'ye kaydedilir. Başvurunun birime gelmesinden itibaren 10 gün içerisinde cevabi yazı, elde edilen bilgi ve diğer belgeler HBBS ye aktarılarak sağlık tesisinin bağlı olduğu hasta hakları kurulu sekretaryasına gönderilir. Hasta iletişim birimine veya il koordinatörlüğüne tıbbi hata olarak ulaşan başvurular, kamu kurumu olması halinde sağlık tesisi başhekimliğine; özel sağlık tesisi ise Ġl Sağlık Müdürlüğüne gönderilir ve durumdan başvurana bilgi verilir.

6.4. Görüş- Öneri Başvuruları:

6.4.1.Görüş ve öneri başvuruları, sağlık tesisi başhekimi/askeri hastane başhekimi/mesul müdürü veya yetki devrettiği yönetici imzasıyla klinik/birimin sorumlularına gönderilir. Görüş ve öneriye ilişkin klinik/birim veya sağlık kuruluşunun cevabi bilgileri ve yapılan işlem hasta iletişim birimleri tarafından hasta başvuru bildirim sistemine kaydedilir.

6.5. Teşekkür Başvuruları:

6.5.1.Hasta ve yakınları memnuniyetlerini, internet ortamında veya hasta hakları birimine kimlik bilgileriyle başvurarak sağlık tesislerine bildirebilirler. Teşekkür bildirimleri hasta başvuru bildirim sistemine kaydedilir.

6.6.Hasta hakları uygulamalarına veya etik ilkelere aykırı davranış sebebiyle kurul tarafından verilen ihlal kararları, ilgili sağlık kurum ve kuruluşuna ve ilgili personele yazılı olarak tebliğ edilir. Son altı ay içerisinde ikiden fazla hak ihlali kararı verilen sağlık meslek mensubu hakkındaki dosya 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 23 üncü maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendi hükmüne göre Sağlık Meslekleri Kuruluna gönderilir.

6.7.Kurul sonucu ihlal kararı olan personel hakkında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. Maddesinin ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.

İLGİLİ DOKÜMANLAR

Hasta Hakları Yönergesi ve ilgili tüm yasalar ve tüm uluslararası antlaşmalar, Hasta Hakları Kurulu Öneri Formu Ek–2, Hasta Hakları Başvuru Formu Ek–5, Hasta Hakları Bilgi İsteme Formu Ek–7, Hasta Hakları Başvuru Sonucu Ek–8, Hasta Hakları Başvuru Sonucu Hasta Ek–9